Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0012
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/129-96-00-29-17
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции”. Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се извърши ремонт (рехабилитация) на Общински път PAZ1103 в границите на Общината. Началото на първия участъка е на км 3+750, намиращ се на границата между Общините Лесичово и Септември. Края се намира на км.7+050 при кръстовище с Oбщински Път PAZ2105. Вторият участък е от км 7+050, който е от разклона за Oбщински Път PAZ2105 до км. 7+974, който преминава в с.КАРАБУНАР до ПЪТ III-8402.Изработени са работни проекти за рехабилитация на пътните участъци, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, банкети и принадлежности на пътя. Целта на проектите е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката..
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/08/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   797346   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.07.2017 21.07.2017
2   797351   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.07.2017 21.07.2017
3   816683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.11.2017 24.11.2017