Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Пловдив
Номер: 00831-2017-0009
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0002601.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) Пловдив
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   796005   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.07.2017 14.07.2017
2   796006   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.07.2017 14.07.2017
3   807223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.09.2017 28.09.2017
4   876175   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.11.2018 01.11.2018