Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/public-procurement/
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване дейности по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина №187 Жар птица, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на обзавеждане за нуждите на Детска градина №187 Жар птица, включващо доставка на кревати, маси, гардероби, пейки, шкафове и др. Обособена позиция № 2 Доставка на оборудване за нуждите на Детска градина №187 Жар птица, включващо доставка на пасатор, миксер месомелачка, дозатор за сапун и хартиени кърпи. Подробно видовете и количеството доставки са описани в документацията за участие и техническата спецификация, които са обявени на профила на купувача.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   795894   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.07.2017 13.07.2017
2   795905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.07.2017 13.07.2017
3   796120   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.07.2017 14.07.2017