Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част по 2/две/ обособени позиции както следва:> Обособена позиция №1: Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“ и > Обособена позиция №2: Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 места. Срокът на изпълнение на доставката по всяка една от обособените позиции е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Гаранционният срок на доставената автомобилна техника по обособени позиции е: За обособена позиция №1 „Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“ е е не по-малко от 5 години или не по-малко от 100 000 км, в зависимост от събитието, което настъпи първо; За обособена позиция №2 „Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 места” е не по-малко от 3 години или не по-малко от 100 000 км, в зависимост от събитието, което настъпи първо.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2017 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   795271   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2017 10.07.2017
2   795274   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2017 10.07.2017
3   810408   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.10.2017 17.10.2017
4   819419   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2017 12.12.2017
5   819512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2017 12.12.2017