Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/126
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на поръчката е „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“. Дейностите включени в обхата на поръчката са: 1. Осигуряване на невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество на обектите, подлежащи на охрана; 2. Осигуряване на контрол на достъпа до студентските общежития и спазване на пропусквателния режим, установен в обектите; За осъществяване на функциите по т. 1 и т. 2, изпълнителят ще използва система за видеонаблюдение, изградена в студентските общежития от възложителя. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   793410   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.06.2017 27.06.2017
2   805720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2017 18.09.2017