Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/profile.php
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на горива: дизелово гориво, безоловен бензин и газ пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Димитровград.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   793135   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.06.2017 26.06.2017
2   798843   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         02.08.2017 02.08.2017