Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0025
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=153
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката включва: a) доставка на нов, неупотребяван, нерециклиран и недемонстрационен компютърен томограф; b) монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставения компютърен томограф; c) Обучение на 4 души от медицинския персонал на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов на място минимум 5 работни дни от специалист апликант на производителя, и минимум 5 работни дни от рентгенов специалист в център, използващ същата система. d) Изпълнителят осигурява извършването на поддръжка и сервиз, както и пълно гаранционно обслужване на доставения компютърен томограф, включващо труд, рентгенова тръба, и всички други необходими части и материали в рамките на гаранционния срок 36 (словом: Тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за въвеждане в експлоатация на компютърния томограф e) Изработване на проектна част: Лъчезащита
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792992   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2017 26.06.2017
2   792994   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.06.2017 26.06.2017
3   798878   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         02.08.2017 02.08.2017
4   805479   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.09.2017 18.09.2017
5   824581   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.01.2018 17.01.2018