Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0024
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=152
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на информиране и публичност, а именно следните дейности: ? Провеждане на 2 пресконференции; ? Изработка и доставка на 250 информационни дипляни; ? Изработка и доставка на 250 информационни брошури; ? Изработка и доставка на 50 информационни плакати; ? Изработване, доставка и монтаж на 1 информационна табела; ? Публикуване на 6 платени публикации в местни електронни медии и печатни издания. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792773   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.06.2017 22.06.2017
2   792775   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.06.2017 22.06.2017
3   802769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2017 28.08.2017