Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.pk.devnia.bg
Процедура: Пряко договаряне
Описание: По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия. Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства, като: АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 2 (два) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС; АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус; АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус; АЛ Девня – градска линия 4 (четири) автобуса (2 основни + 2 резервни), от които най-малко 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС. Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси. Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация от Документацията за участие. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътниците по основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня. Няма да се заплащат километрите изминати до начална спирка и от крайна спирка до мястото на домуване на автобусите.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792700   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2017 21.06.2017
2   800921   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017