Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Упражняване на строителен надзор по време на строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на три сгради в гр. Етрополе, финансирани от НДЕФ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792580   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2017 21.06.2017
2   792581   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.06.2017 21.06.2017
3   835310   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.03.2018 15.03.2018