Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Лаптопи”; Обособена позиция № 2 – „Сървъри и хардуер”; Обособена позиция № 3 – „Работни станции”; Обособена позиция № 4 – „Персонални компютри”; Обособена позиция № 5 – „Преносими компютри”;Обособена позиция № 6 – „Сървър”; Обособена позиция № 7 – „Сървърни конфигурации” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - на стойност 5 500 лева без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792194   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2017 21.06.2017
2   792195   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.06.2017 21.06.2017
3   802544   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 28.08.2017
4   809967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2017 16.10.2017
5   820520   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2017 19.12.2017
6   820526   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2017 19.12.2017