Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0056
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1158
Процедура: Открита процедура
Описание: Осигуряване на денонощна охрана с помоща на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за : - Административна сграда на ТП „ДГС Котел“, находяща се на адрес: гр.Котел, ул. „Професор Павлов“ №57, представляваща масивна триетажна сграда със застроена площ от 1266 м2 , в това число помещение „каса“. - Административна сграда на ТП „ДГС Котел“, находяща се на адрес: с.Кипилово, ул. „Васил Левски“ №58, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 300 м2 , в това число помещение „каса“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   792016   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.06.2017 19.06.2017
2   792017   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2017 19.06.2017
3   808367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2017 09.10.2017