Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград. Видове горива, които ще се доставят са автомобилни бензини – А 98 – Н и горива за дизелови двигатели – евро дизел Б-5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791370   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
2   791372   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
3   791794   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
4   810593   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.10.2017 18.10.2017