Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0023
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=150
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнителят следва да извърши оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражни строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“, гр. Свищов“ по проект „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” - Project Code 16.5.2.042; eMS code: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 г. по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.“. Дейностите включват: • Оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвения инвестиционен проект във фаза работен за обекта; • Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безоп
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791229   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2017 12.06.2017
2   791230   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2017 12.06.2017
3   802961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.08.2017 29.08.2017
4   824924   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2018 17.01.2018