Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0022
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=149
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2017/2018 година. Доставените видове хляб и хлебни изделия да са произведени в деня на доставката. Отделните доставки ще се изпълняват в зависимост от конкретната необходимост след периодични съгласувани заявки за конкретни асортименти и количества. Задължително се спазват сроковете за доставка след заявка за всяка обособена позиция. Подробните видове хляб и хлебни изделия, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   790164   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2017 08.06.2017
2   790166   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2017 08.06.2017
3   798465   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2017 02.08.2017
4   801488   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2017 23.08.2017
5   866834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2018 11.09.2018