Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/125
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Изграждане на локални високотехнологични с-ми за климатизация в 4 аули в бл.1 и 2 аули в бл.3 всяка с дебит нагнетяване/засмукване-7000/6600 m3/час. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 150 дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка.Изпълнението се извършва на база изисквания на възложителя, поставени в Документация за участие съдържаща Техническа спецификация, количествена сметка за видове и обем СМР, съгласуван и одобрен инвестиционен проект, въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 31/21.2.2017 г. - за учебен блок №3 и Разрешение за строеж № 32/21.2.2017 г. - за учебен блок № 1, образци на документи за участие в обществената поръчка с указания за тяхното попълване.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   789637   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2017 01.06.2017
2   797640   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.07.2017 25.07.2017