Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0021
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=146
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2017/2018 година”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   789054   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2017 29.05.2017
2   789057   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2017 29.05.2017
3   801642   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2017 21.08.2017
4   801843   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.08.2017 22.08.2017
5   867910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.09.2018 17.09.2018