Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/124-96-00-24-17
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на горива чрез стокова борса за автомобилите на Община Септември. Прогнозни количества по видове горива +-10% (плюс, минус десет процента): Автомобилен бензин А 95Н - 16 000 литра. Дизелово гориво - 75 000 литра. Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Продължителност на борсовия договор - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   788865   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2017 26.05.2017
2   807879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2017 05.10.2017