Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   788459   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2017 25.05.2017
2   788462   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2017 25.05.2017
3   800068   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2017 14.08.2017