Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   788459   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2017 25.05.2017
2   788462   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2017 25.05.2017
3   800068   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2017 14.08.2017
4   811103   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2017 26.10.2017
5   811347   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2017 26.10.2017
6   811982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2017 30.10.2017
7   812458   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2017 03.11.2017
8   813053   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2017 06.11.2017
9   814876   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2017 16.11.2017
10   815402   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2017 20.11.2017
11   857594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.07.2018 17.07.2018