Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0020
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=145
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на информиране и публичност, а именно следните дейности: ? Дизайн и отпечатване на флаери – 150 броя; ? Дизайн и изработване на roll-up банер – 1 брой; ? Отпечатване на плакати - 30 броя; ? Дизайн и отпечатване на картонени папки - 150 броя; ? Дизайн и изработка на външен банер – 1 брой; ? Изработка на бележници - 150 броя ? Изработка на гравирани алуминиеви химикали - 150 броя; ? Пресконференции-2 броя. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   788419   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2017 23.05.2017
2   788421   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.05.2017 23.05.2017
3   798744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.08.2017 01.08.2017
4   905607   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.04.2019 03.04.2019