Информация за преписката

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Номер: 00752-2017-0056
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/profil_na_kupuvacha.htm
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на обществената поръчка е реализация на национална схема за електронна идентификация и постигане на следните специфични цели:Осигуряване на удобен механизъм за централизирана електронна идентификация на физически лица в електронния свят, позволяващ лесна и удобна проверка на идентичността на физическите лица, при максимална защита, за реализиране на сигурен електронен документооборот и транзакции; Осигуряване на гъвкави възможности за издаване на удостоверения за електронна идентификация, както в България, така и за гражданите в чужбина, и персонализирането им върху широк кръг от носители, за да се осигури максимално разпространение, при минимални разходи за гражданите за носители и четци; Осигуряване на технологична възможност за идентификация, която да позволи електронно гласуване от дистанция; Присъединяване към Европейската инициатива за трансгранична електронна идентификация;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   788158   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2017 24.05.2017
2   788159   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 24.05.2017
3   790458   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.06.2017 08.06.2017
4   794584   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.07.2017 07.07.2017
5   801349   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         18.08.2017 18.08.2017
6   812223   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.10.2017 01.11.2017
7   817318   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.11.2017 30.11.2017