Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0019
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=144
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на обществената поръчка включва: 1. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности: Доставката на резервни части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество. 2. Техническо обслужване - Включва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия период на действие на договора – една година. Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния (марка, модел) автомобил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   787407   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.05.2017 16.05.2017
2   787409   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.05.2017 16.05.2017
3   794699   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.07.2017 05.07.2017
4   857120   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.07.2018 13.07.2018