Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0018
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=143
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити проект: „Предоставяне на топъл обяд“ и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали“. • Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   787401   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.05.2017 16.05.2017
2   787405   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.05.2017 16.05.2017
3   796313   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         17.07.2017 17.07.2017
4   798606   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.07.2017 31.07.2017
5   815589   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.11.2017 17.11.2017
6   860107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2018 30.07.2018
7   881381   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018