Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2017-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-0012_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва извършване на следните дейности: - Услуги по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата”) към Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС/Системата) в БНБ - Безплатна гаранционна поддръжка за период от 1 (една) година на всички актуализации на системата. - Абонаментно обслужване на ИСИС. Подробно описание на услугите се съдържа в раздел II.2.4).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/06/2017 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   786074   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2017 09.05.2017
2   786075   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2017 09.05.2017
3   791053   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.06.2017 12.06.2017
4   799684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2017 10.08.2017