Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" ЕООД - Козлодуй
Номер: 00400-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://mbal-kozloduy.info/category/профил-на-купувача/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обектът на настоящата обществената поръчка е доставки. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ”Свети Rван Рилски - Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 12 (дванадесет) месеца и започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2017 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   786021   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2017 05.05.2017
2   786023   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2017 05.05.2017
3   810009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.10.2017 16.10.2017