Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2017-0013
Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   785781   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2017 09.05.2017
2   785788   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2017 09.05.2017
3   790255   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2017 08.06.2017
4   792426   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         20.06.2017 20.06.2017
5   796149   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.07.2017 17.07.2017
6   805077   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.09.2017 18.09.2017
7   812039   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2017 30.10.2017