Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Печатарски материали и консумативи; 6. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 7. Консумативи за офис техника – копирни устройства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   785744   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.05.2017 04.05.2017
2   785745   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2017 04.05.2017
3   798879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.08.2017 02.08.2017
4   800066   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.08.2017 10.08.2017
5   803425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.09.2017 01.09.2017