Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-1-04-Dostavka-konsumativi-reaktivi-i-himikali-po-obosobeni-pozitziihtml.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции, периодично, за срок от 3 (три) години след сключване на договор/и с избрания за Изпълнител/и на обособената позиция/и участник/ци. Доставките ще се осъществяват след писмена заявка с приложена спецификация, франко Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Възложителя находящ се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции.В случай, че един участник е определен за изпълнител по няколко обособени позиции, Възложителят може да сключи един договор, обединяващ обособените позиции, за които участникът е определен за изпълнител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   785735   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2017 04.05.2017
2   785736   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         04.05.2017 04.05.2017
3   803947   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         05.09.2017 05.09.2017