Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0034
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures
Процедура: Открита процедура
Описание: Oбект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП. В предметът на обществената поръчка се включва периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2017 г.) автомобилни гуми за автомобилите от автомобилния парк на ТП „ДГС Средец“ по заявка на възложителя, демонтаж, монтаж, баланс на гуми и ремонт на гуми и джанти. Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите). Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансирание и монтаж. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по-долу в настоящата Техническа спецификация. Ремонтът на джантите включва: демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   785424   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.05.2017 05.05.2017
2   785425   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2017 05.05.2017
3   799674   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2017 09.08.2017