Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0033
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на процедурата касае доставка на: ? Нов трактор - 1 бр.; ? Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.; ? Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.; ? Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.; ? Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр. ? Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.; ? Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784984   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.04.2017 02.05.2017
2   784985   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2017 02.05.2017
3   790317   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2017 08.06.2017
4   797114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2017 24.07.2017
5   809170   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2017 10.10.2017
6   814541   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         13.11.2017 13.11.2017