Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2017-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-0011_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания. Услугите ще се възлагат от възложителя след писмена заявка до изпълнителя, която ще съдържа информация относно дестинацията и мястото, броя на лицата и техните имена, за които следва да се осигури самолетен билет и/или хотелско настаняване, дати на пътуване и всяка друга информация необходима за извършване на заявената услуга.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/05/2017 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784705   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.04.2017 02.05.2017
2   784706   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.04.2017 02.05.2017
3   796439   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         17.07.2017 18.07.2017
4   801434   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2017 21.08.2017