Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Превоз на военни товари, техника, въоръжение и съпровождащия ги личен състав от военни формирования на Сухопътните войски с железопътен транспорт по железопътните линии за вътрешни съобщения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/05/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784333   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2017 24.04.2017
2   784334   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.04.2017 24.04.2017
3   791253   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2017 12.06.2017