Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0030
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/375-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък, приложение към Договора, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 1 /една/ година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784051   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.04.2017 21.04.2017
2   793783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.06.2017 29.06.2017
3   861913   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2018 09.08.2018