Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП ”Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат шест обособени позиции, както следва: І обособена позиция - Мляко и млечни продукти ІІ обособена позиция - Хляб, хлебни и тестени изделия ІІІ обособена позиция - Месо, птици, риба и яйца ІV обособена позиция - Плодове, зеленчуци и варива V обособена позиция - Консерви, конфитюр, лютеница VІ обособена позиция - Захар, олио и други хранителни продукти Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   783769   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.04.2017 20.04.2017
2   783770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.04.2017 20.04.2017
3   794162   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.07.2017 03.07.2017
4   859470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2018 26.07.2018
5   859476   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2018 26.07.2018
6   859487   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2018 26.07.2018
7   859491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2018 26.07.2018