Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-0007_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Инвестиционно проектиране (изработване на идеен проект, чрез преработване по реда на чл. 1, ал. 2 от проекта на договор, технически и работен проект) на обекти с общо предназначение (ИПООП) в обхват, съответстващ на Техническата спецификация (задание) за проектиране на обекти с общо предназначение за изграждане на КЦ – Пловдив (Приложение № 1 към документацията), и съответния авторски надзор за обект: „Касов център“ (наричан по-долу за краткост „КЦ - Пловдив“ или „обекта“), разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.540.20, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Тракия, бул. „Ягодовско шосе“ № 2, с площ на имота 6 769.00 (шест хиляди седемстотин шестдесет и девет) квадратни метра. ИПООП е в обхват съответстващ на Приложение № 1, Заповед на кмета на община Пловдив, с която е разрешено възложеното проектиране (Приложение № 2), идеен архитектурен проект на проектанта (Приложение № 3). ИПООП включва следните части, които са специфицирани подробно по фази в Приложение № 1: а) "УТ - Устройство на територията"; б) "Архитектура"; в) "Конструкции"; г) "Електрическа (ОП - общо предназначение)"; д) "ОВК - Отопление, вентилация и климатизация - ОП и КИПиА - Контролно измервателни прибори и автоматизация - ОП"; е) "ВиК - Водоснабдяване и канализация" ж) "Геодезическа" з) “Паркоустрояване и благоустрояване”; и) "Пътна"; й) "ПБЗ -План за безопасност и здраве"; к) "Противопожарна безопасност" л) "Управление на строителните отпадъци" м) "Обща обяснителна записка" н) "Генерален план" о) "Сметна документация" п)“Технически спецификации към документация за избор на строител". 2. Проектантът, като носител на авторските права върху идеен архитектурен проект за „Касов и информационен център в гр. Пловдив“ (КИЦ-Пловдив), (Идеен проект на обекти с общо предназначение на „Касов и Информационен център в гр. Пловдив“ - Приложение № 3 към документацията), преработва одобрения идеен проект чрез приспособяването му и използването му за създаване на инвестиционен проект на обект „КЦ – Пловдив“. 3. Възложителят възлага, а проектантът се задължава да осъществява авторски надзор. Авторският надзор може да бъде осъществяван като инцидентен и постоянен авторски надзор, като условията и реда за осъществяването му се определят в договора съобразно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   776900   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.03.2017 16.03.2017
2   788960   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2017 29.05.2017