Информация за преписката

Възложител: Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев ЕООД
Номер: 05400-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на нов, неупотребяван и в отлично техническо състояние, комбиниран багер – товарач за нуждите на “Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев” EООД. Пълно описание на иискванията на Възложителя към техническите харектеристики на комбинирания багер – товарач са посочени в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   776416   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.03.2017 14.03.2017
2   776418   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.03.2017 14.03.2017
3   789072   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2017 29.05.2017