Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   776141   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.03.2017 13.03.2017
2   776142   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.03.2017 13.03.2017
3   790049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2017 05.06.2017
4   808189   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.10.2017 04.10.2017
5   835390   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 15.03.2018