Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с графичен ренгенов апарат DE Definium 6000” подробно описана в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/03/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   775677   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.03.2017 09.03.2017
2   775678   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.03.2017 09.03.2017
3   784963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2017 28.04.2017
4   791301   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017