Информация за преписката

Възложител: Община Гоце Делчев
Номер: 00098-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=752
Процедура: Публично състезание
Описание: С предвидените инвестиционни мерки за реконструкцията на 6620,40 м от водопроводната мрежа, ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода и ще се подобри водоподаването на близо 6100 жители, обитаващи кварталите от западната част на гр. Гоце Делчев, чиято водопроводна мрежа ще се подмени. В настоящата обществена поръчка са обхванати водопроводи само по улиците, за които е осигурено финансиране по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 204-2020. Ще бъдат изградени водопроводи за питейна вода от полиетиленови тръби висока плътност с диаметри от ?90РЕ до ?280РЕ, с дължина както следва: с диаметър ф 90- 2505,12 л.м; с диаметър ф 110-869,73 л.м; с диаметър ф 125- 1106,11 л.м; с диаметър ф 160-548,56 л.м, с диаметър ф 280-1590, 88 л.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   775519   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.03.2017 08.03.2017
2   775520   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.03.2017 08.03.2017
3   776703   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.03.2017 15.03.2017
4   813122   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.11.2017 03.11.2017