Информация за преписката

Възложител: "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД
Номер: 00144-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.port-ruse-bg.com
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и другите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, за нуждите на „ Пристанищен комплекс - Русе “ ЕАД. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 356 867,54 kWh. Възложителя няма да заплаща такса за : изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на небаланси и параметрите за тяхното формиране, за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО. Количеството е прогнозно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   775290   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.03.2017 07.03.2017
2   775291   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         07.03.2017 07.03.2017