Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0016
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/361-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка е: Изработка на печатни информационни материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” Конкретни задачи 1. Изработване на банер /с калъф и стойка/ 2 бр. 2. Изработване на информационни флаери 3 000 бр. /700 бр. за 4 услуги и 200 бр. за летните училища/

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   774923   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.03.2017 02.03.2017
2   781394   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.04.2017 03.04.2017
3   790179   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.06.2017 05.06.2017