Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0011
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=134
Процедура: Публично състезание
Описание: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   773903   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.02.2017 24.02.2017
2   773904   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.02.2017 24.02.2017
3   787112   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2017 15.05.2017
4   827905   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018