Информация за преписката

Възложител: "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД
Номер: 00144-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.port-ruse-bg.com
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на 140 000 литра моторно дизелово гориво, съгласно изискванията за качество по Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, за нуждите на „ Пристанищен комплекс - Русе “ ЕАД.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/03/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   773367   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.02.2017 21.02.2017
2   773368   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         21.02.2017 21.02.2017
3   784743   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.04.2017 27.04.2017
4   869147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.09.2018 25.09.2018