Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 25 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща за балансираща група и не поема разходите за небаланси.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   772769   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2017 20.02.2017
2   772770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.02.2017 20.02.2017
3   795393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 13.07.2017