Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/104-96-00-8-17
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изработване на геодезическо заснемане на улична мрежа в населените места на община Септември, обхваща отделни улици от регулациите в 10 броя населени места в Община Септември, както следва: гр. Септември – 3 броя участъци от улици, гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици, с.Семчиново – 3 броя участъци от улици, с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици, с.Варвара – 1 брой участък от улица, с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици, с.Лозен – 3 броя участъци от улици, с.Ковачево – 2 броя участъци от улици, с.Карабунар – 2 броя участъци от улици, с.Виноградец – 2 броя участъци от улици
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   772614   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.02.2017 20.02.2017
2   772616   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.02.2017 20.02.2017
3   774363   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.02.2017 02.03.2017
4   801664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2017 23.08.2017
5   802101   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.08.2017 25.08.2017
6   920778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019