Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремонтни работи за поддържане на съществуващия сграден фонд, спортните съоръжения и инфраструктура на НСА „Васил Левски“ , които са разделени в четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Общи строителни ремонти”, Обособена позиция №2 „Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”, Обособена позиция №3 "Ремонт на отоплителна инсталация на блокове А,Б1иБ3 от комплекс ЗСС" и Обособена позиция №4 "Ремонт на облицовка на фасади на ЗСС" . Строителните работи ще се възлагат според конкретната необходимост и финансови възможности на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/03/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   772355   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.02.2017 15.02.2017
2   772357   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.02.2017 15.02.2017
3   788609   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.05.2017 25.05.2017
4   805662   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.09.2017 18.09.2017
5   855978   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2018 06.07.2018
6   891888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2019 31.01.2019
7   891895   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2019 31.01.2019