Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Обществената поръчка е за периодични доставки на гориво за отопление със съдържание на сяра под 0,001% за периода до 31.12.2018, до 3 бр. обекти на НСА „Васил Левски”, с прогнозно количество до 100 000 литра, от които: - 30 000 литра – гр.София, ул.”Гургулят” №1 – факултет “Кинезитерапия”; - 50 000 литра – Високопланинска учебно-спортна база ”проф. Иван Стайков”, Витоша – 8 км.над с.Железница; - 20 000 литра – Водна учебно-спортна база НСА “Васил Левски” гр.Несебър, обл.Бургас 2. ДО ВУСБ ”ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ”, под връх Купена, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША – 8 КМ. НАД С.ЖЕЛЕЗНИЦА, НЯМА ПЪТ. ДО СЪЩАТА СЕ ДОСТИГА ПО СТРЪМЕН, ОПАСЕН, НЕРАВЕН И ТРУДНО ПРОХОДИМ ТЕРЕН, ЕДИНСТВЕНО С ВИСОКОПРОХОДИМА ТЕХНИКА и то през сухите летни месеци на годината. Друга важна особеност е, че ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТРАНСПОРТИРАНО С ОБИКНОВЕННИ И СТАНДАРНТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА. В тази връзка всички заинтересовани ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е препоръчително ДА НАПРАВЯТ ОГЛЕД на терена за достъп до ВУСБ ”проф. Иван Стайков”, Витоша – 8 км.над с.Железница. 3. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверен документ на цената „Лукойл БЪлгария“ ЕООД за газьол за промишлени и комунални цели към датата на всяка доставка. В цената на горивото следва да са включени всички разходи за транспорт и товарно – разтоварни разходи франко обект на Купувача. 4. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура, по Приемателно-предавателен протокол отразяващ конкретно доставеното количество.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   770716   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.02.2017 03.02.2017
2   772418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.02.2017 20.02.2017
3   890467   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2019 24.01.2019