Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/100-96-00-3-17
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изработване на геодезическо заснемане на улична мрежа в населените места на община Септември, обхваща отделни улици от регулациите в 10 броя населени места в Община Септември, както следва: гр. Септември – 3 броя участъци от улици, гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици, с.Семчиново – 3 броя участъци от улици, с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици, с.Варвара – 1 брой участък от улица, с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици, с.Лозен – 3 броя участъци от улици, с.Ковачево – 2 броя участъци от улици, с.Карабунар – 2 броя участъци от улици, с.Виноградец – 2 броя участъци от улици
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   770120   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2017 03.02.2017
2   770125   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2017 03.02.2017
3   797565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2017 26.07.2017