Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=127
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмета на поръчката включва упражняване на авторски надзор по време на строително монтажните работи обект: Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх", жк. "Младост" по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   769814   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.01.2017 30.01.2017
2   784372   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.04.2017 28.04.2017
3   890087   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2019 23.01.2019