Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Публично състезание
Описание: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”, подробно описано в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/02/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   769182   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.01.2017 25.01.2017
2   769183   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.01.2017 25.01.2017
3   791272   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
4   825174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2018 18.01.2018